11 مسافر دچار گازگرفتگی در گرمسار سرپایی درمان شدند 11 مسافر دچار گازگرفتگی در گرمسار سرپایی درمان شدند