مرآت خبر::11 مسافر دچار گازگرفتگی در گرمسار سرپایی درمان شدند