مرآت خبر::آماده باش 6 پایگاه امدادرسان اورژانس در گرمساروآرادان