غار نمکی گرمسار جزء5غار نمکی مهم کشور و منطقه است غار نمکی گرمسار جزء5غار نمکی مهم کشور و منطقه است