بازار گرمسار «نا»ی رقابت با پایتخت را ندارد/سایه تورم و رکود رونق را از بازار گرمسار ربود بازار گرمسار «نا»ی رقابت با پایتخت را ندارد/سایه تورم و رکود رونق را از بازار گرمسار ربود