مرآت خبر::۴۰مدرسه دامغان میزبان مسافران نوروزی/ آمادگی ۳۰۰ کلاس درس