۴۰مدرسه دامغان میزبان مسافران نوروزی/ آمادگی ۳۰۰ کلاس درس
۴۰مدرسه دامغان میزبان مسافران نوروزی/ آمادگی ۳۰۰ کلاس درس