مچ انداز شاهرودی نایب قهرمان مسابقات مچ اندازی کشور شد
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود: <"/> مچ انداز شاهرودی نایب قهرمان مسابقات مچ اندازی کشور شد
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود: <"/>