فرهنگ ایثار و شهادت ضامن سلامت نظام جمهوری اسلامی است
رئیس موسسه روایت سیره شهدای کشور:
%3"/> فرهنگ ایثار و شهادت ضامن سلامت نظام جمهوری اسلامی است
رئیس موسسه روایت سیره شهدای کشور:
%3"/>