مرآت خبر::آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم دیده نمی شود/ برجام گشایشی در زندگی مردم ایجاد نکرد
امام جمعه شاهرود:
">