مرآت خبر:: تاریخ رسیدگی به شکایت ایالت هاوائی از دستور مهاجرتی ترامپ مشخص شد
تاریخ رسیدگی به شکایت ایالت هاوائی از دستو%D">