به مجموعه‌ای از سامانه دفاعی دست یافته‌ایم که دشمن را غافلگیر می‌کند
به مجموعه‌ای از سامانه دفاعی دست یافته‌ا"/> به مجموعه‌ای از سامانه دفاعی دست یافته‌ایم که دشمن را غافلگیر می‌کند
به مجموعه‌ای از سامانه دفاعی دست یافته‌ا"/>