مرآت خبر::فاجعه دفن زباله های عفونی در مناطق روستایی سمنان