مرآت خبر::برای زندگی شرافتمندانه سخت کار کردم/شب ها از درد دست هایم کلافه می شوم