برای زندگی شرافتمندانه سخت کار کردم/شب ها از درد دست هایم کلافه می شوم
برای زندگی شرافتمندانه سخت کار کردم/شب ها از درد دست هایم کلافه می شوم