مرآت خبر::نوروز نماد نقش موثر ایران در جهان اسلام است/منطقه تمدنی هجری شمسی