تولید و اشتغال دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی هستند تولید و اشتغال دو رکن اصلی اقتصاد مقاومتی هستند