سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساختها چهار برابر دولت است سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساختها چهار برابر دولت است