یک عده انسان زیر آوارند برخی افراد به دنبال دعوی سیاسی خود هستند یک عده انسان زیر آوارند برخی افراد به دنبال دعوی سیاسی خود هستند