مرآت خبر::هرگز اجازه صحبت و سخنرانی به مخالفان نظام را نمی‌دهیم