هرگز اجازه صحبت و سخنرانی به مخالفان نظام را نمی‌دهیم هرگز اجازه صحبت و سخنرانی به مخالفان نظام را نمی‌دهیم