مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود: طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های سوخت استان سمنان آغاز شد مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود: طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های سوخت استان سمنان آغاز شد