مرآت خبر::طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های سوخت استان سمنان آغاز شد