فرهنگ ایثار و شهادت ضامن سلامت نظام جمهوری اسلامی است فرهنگ ایثار و شهادت ضامن سلامت نظام جمهوری اسلامی است