اسلام در سیر من الخلق الی الحق تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست/ هیچ مردی جز پیغمبر و علی به پایه زهرا نمی‌رسد اسلام در سیر من الخلق الی الحق تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست/ هیچ مردی جز پیغمبر و علی به پایه زهرا نمی‌رسد