آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم دیده نمی شود/ برجام گشایشی در زندگی مردم ایجاد نکرد آثار اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم دیده نمی شود/ برجام گشایشی در زندگی مردم ایجاد نکرد