حمله نیروهای آمریکایی به جنوب افغانستان جان ۷ غیرنظامی را گرفت حمله نیروهای آمریکایی به جنوب افغانستان جان ۷ غیرنظامی را گرفت