برنامه های اقتصاد مقاومتی با جدیت و سرعت بیشتری در سال 96 دنبال می شود برنامه های اقتصاد مقاومتی با جدیت و سرعت بیشتری در سال 96 دنبال می شود