یکهزار و417 نفردرمازندران برای انتخابات شوراهای اسلامی ثبت نام کردند یکهزار و417 نفردرمازندران برای انتخابات شوراهای اسلامی ثبت نام کردند