اقتصاد مقاومتی با همت مردم تحقق می یابد اقتصاد مقاومتی با همت مردم تحقق می یابد