مرآت خبر::خراسان شمالی آماده اسکان روزانه بیش از 12هزار مسافر نوروزی است