خراسان شمالی آماده اسکان روزانه بیش از 12هزار مسافر نوروزی است خراسان شمالی آماده اسکان روزانه بیش از 12هزار مسافر نوروزی است