مرآت خبر::هدف وزارت ارتباطات افزایش دسترسی‌های ارتباطی مردم است