هدف وزارت ارتباطات افزایش دسترسی‌های ارتباطی مردم است هدف وزارت ارتباطات افزایش دسترسی‌های ارتباطی مردم است