سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ادامه یابد/ کیفیت تولیدات ملی باید بهبود یابد سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ادامه یابد/ کیفیت تولیدات ملی باید بهبود یابد