مرآت خبر:: اخلاص در عمل شکر توفیق الهی است/ علما امینان خداوند بر روی زمین هستند