مرآت خبر:: شهدا با نثار جانشان برای ملت ما اقتدار آفریدند