خانواده شهدا و ایثارگران بهترین اقشار و خدمت به آنها بزرگترین افتخار است
خانواده شهدا و ایثارگران بهترین اقشار و خدمت به آنها بزرگترین افتخار است