طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های سوخت استان سمنان آغاز شد
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شا"/> طرح نظارت نوروزی بر جایگاه های سوخت استان سمنان آغاز شد
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شا"/>