تاریخ رسیدگی به شکایت ایالت هاوائی از دستور مهاجرتی ترامپ مشخص شد
تاریخ رسیدگی به شکایت ایالت هاوائی از دستو%D"/> تاریخ رسیدگی به شکایت ایالت هاوائی از دستور مهاجرتی ترامپ مشخص شد
تاریخ رسیدگی به شکایت ایالت هاوائی از دستو%D"/>