معرفی "روحانی" از سوی ‌اصلاح‌طلبان برای انتخابات ‌قطعی نیست
معرفی "روحانی" از سوی ‌اصلاح‌طلبان برا%D"/> معرفی "روحانی" از سوی ‌اصلاح‌طلبان برای انتخابات ‌قطعی نیست
معرفی "روحانی" از سوی ‌اصلاح‌طلبان برا%D"/>