بافنده فرشی که 800 نفر را وارد بازار کار کرده است/ گریزی بر کسادی بازار فرش در سال 95
بافنده فرشی که 800 نفر را وارد بازار کار کرده است/ گریزی بر کسادی بازار فرش در سال 95