توسعه بازار صنعت ساخت نیازمند خلاقیت و نوآوری است توسعه بازار صنعت ساخت نیازمند خلاقیت و نوآوری است