۳ماه انتظار برای پرتاب ماهواره دوستی/در حوزه فضایی تحریم نیستیم ۳ماه انتظار برای پرتاب ماهواره دوستی/در حوزه فضایی تحریم نیستیم