فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات/ نمایش «دکل»، «تحفه هند» و «حوض نقاشی» فیلم‌های تلویزیون در تعطیلات/ نمایش «دکل»، «تحفه هند» و «حوض نقاشی»