نشان پایتخت فرهنگی جهان اسلام به استاد شفیعی‌کدکنی اهدا شد نشان پایتخت فرهنگی جهان اسلام به استاد شفیعی‌کدکنی اهدا شد