ایرانی شیعه‌ای که در حمایت از امیرالمومنین(ع) به دار آویخته شد ایرانی شیعه‌ای که در حمایت از امیرالمومنین(ع) به دار آویخته شد