وساطت فرمانده نزاجا برای نجات از اعدام وساطت فرمانده نزاجا برای نجات از اعدام