انس بیشتر با قرآن برای ایستادگی در برابر جنگ نرم دشمنان ضروری است انس بیشتر با قرآن برای ایستادگی در برابر جنگ نرم دشمنان ضروری است