محکومیت نسل کشی مسلمانان میانمار از سوی جامعه آشوریان/ مدعیان حقوق بشر پاسخگو باشند محکومیت نسل کشی مسلمانان میانمار از سوی جامعه آشوریان/ مدعیان حقوق بشر پاسخگو باشند