پاسخ وزارت امور خارجه به اظهارات یک نماینده مجلس پاسخ وزارت امور خارجه به اظهارات یک نماینده مجلس