افزایش قدرت اقتصادی و دفاعی تنها راه مقابله مقتدرانه با دشمنان است افزایش قدرت اقتصادی و دفاعی تنها راه مقابله مقتدرانه با دشمنان است