هدف جمهوری اسلامی برپایی عدالت است هدف جمهوری اسلامی برپایی عدالت است