اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهرستان چابهار انتخاب شدند اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهرستان چابهار انتخاب شدند