طلاب حوزه علمیه پیشوا در اعتراض به جنایات علیه مسلمانان در میانمار تجمع کردند طلاب حوزه علمیه پیشوا در اعتراض به جنایات علیه مسلمانان در میانمار تجمع کردند